Magdaléna Kusá, Mgr.

štúdium naratívov – oral history, identita, etnické stereotypy, Rómovia, Židia, interetnické kontakty

e-mail: magdalena.kusa@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl.108

VŠ vzdelanie: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (2011)
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2011), Bc. (2009)
Komunikačné jazyky: nemecký, anglický, poľský
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2011


Vedecké projekty

Členka tímu grantového projektu VEGA Rómovia v majoritnej spoločnosti: výskum modelov vzájomného spolužitia. 1.1.2011–31.12.2013, VEGA 2/0014/11, zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
 
Členka tímu grantového projektu VEGA Adaptácia obyvateľov mesta v procesoch spoločenských zmien. 1.1.2011–31.12.2013, VEGA 2/0099/11, zodpovedný riešiteľ: Daniel Luther, CSc.
 
Členka tímu grantového projektu VEGA (č. 2/099/15): Nálepka "Róm" - emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady, zodpovedná riešiteľka: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

 

Pedagogická činnosť

Účasť v hodnotiacej komisii ŠVOK, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM, Trnava (org. Mgr. S. Letavajová, PhD.), 22.11.2012.
 
Jednorazová prednáška pre kurz „etnické procesy“, 2. ročník, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM, Trnava, december 2012.
 
Prednáška o metódach výskumu pre študentov výskumného seminára „PeWe“ FIIT, STU v Bratislave (letný semester 2012/2013). Viac info nájdete tu.
 
Asistencia na seminári „Etnické teórie“ a „Etnické minority na Slovensku“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2012/2013).
 
Asistencia na seminári „Sociálna kultúra Židov“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2012/2013).
 
Návrh a vedenie semináru: „Literárna a filmová tvorba menšín Slovenska“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2013/2014; 10 x 90 min).
 
Prednáška na odbornom seminári „Romas in Slovakia – case study“ Nadácia M.Š., JUDr. L. Oravec,  Doc. JUDr. M. Slašťan, PhD., Bratislava 13.11.2013.
 
Prednáška na seminári Univerzity tretieho veku: Vzťah slovenskej majority a rómskej minority“; FFUK, ZS 2013/2014, Bratislava.
 
Prednáška na seminári „Socializmus vo filme“ Katedra etnológie a muzeológie, FFUK; ZS 2013/2014, Bratislava.
 
Prednáška na seminári dokumentárnej tvorby: „Etnické minority“ FTF VŠMU, máj 2014, Bratislava.
 
Prednáška pre gymnazistov: „II. svetová vojna“ 1. súkromné gymnázium, máj 2014, Bratislava. 

 

Zahraničné pobyty

Institut etnologie, Jagelonská univerzita, Krakov, Poľsko (február – jún 2008, CEEPUS)
 
Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie, Karl-Franzens Universität Graz, Rakúsko (február – jún 2010, ERASMUS)

 

Bibiografia

Správy

KUSÁ, Magdaléna - ŠIMEKOVÁ, Linda: Etnofilm Čadca 2012 (23.-26. október) SN4/2012, s. 457-459.
 
KUSÁ, M. Konferencia o ľudovom poznaní, 31.máj – 1.jún 2012, Bratislava In Slovenský národopis, 2012, roč. 60, č. 2, s. 212-213.

Recenzie

KUSÁ, M. T. Todorov: Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací. In Slovenský národopis, 2012, roč. 60, č. 1, s. 96-97. (05.03.2012)
 
KUSÁ, M. P. Salner (Ed.): Premeny židovskej identity po holokauste. In Slovenský národopis, 2012, roč. 60, č. 2, s. 217-219. (16.03.2012)

Štúdie a odborné články

KUSÁ, M.: Význam a pozícia menšinovej etnickej skupiny v interkultúrnom prostredí. Rómovia a slovenská majorita v horskej obci stredného Slovenska (9 s.) s. 71 – 83. In: Etnické komunity. Romové. Fakulta humanitníchstudií Univerzity Karlovy  v Praze, Jinonice, Praha 2013, ISBN 978-80-87398-45-6. (recenzovaný konf. zborník)
 
KUSÁ, M.: Interakcia príslušníkov židovskej a rómskej komunity v pamäti preživších, 4 s. Sborník ze semináře ke 3. výročí cvhm. Zverejnené na http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/pdf/Sbornik-3_vyroci_CVHM--2013.pdf (27.06.2013).
 
KUSÁ, M.: Kontakt Židov a Rómov v Oral history z ich vlastnej percepcie. (10 s.)  In: Minority v subsystéme kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 1. Nitra: UKF, 2014, Eds.: Ballay, M., Gabašová, K., Kudlačáková, V.  ISBN 978-80-558-0516-0 (brož.) s. 235 – 240.  (odb. článok v domácom recenz. zborníku)