Monika Vrzgulová, PhDr., CSc.

sociálna pamäť a identita, obdobie holokaustu a socializmu a politiky spomínania na Slovensku, predsudky a stereotypy v spoločenskom diskurze, angažovaná etnológia

ORCID ID: 0000-0002-3463-9166
e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 102

VŠ vzdelanie : KEFA FFUK Bratislava, 1987
Tituly a vedecké hodnosti: 1988 (PhDr.), CSc. (1997)
Komunikačné jazyky: anglický a nemecký jazyk
Rok nástupu do ústavu: 1987

 

Vedecké projekty

Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad; projekt VEGA 2/3181/23; 2003–2005

Regionálna diferenciácia a regionálny rozvoj v kontexte integračných dosahov; štátny program SR, koordinačné pracovisko Sociologický ústav SAV, 2003–2005

Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie; projekt VEGA 2/7180/20; 2000–2002

Mesto ako priestor sociálno-kultúrnych interakcií (na príklade Nitry v období 1918-1948); projekt VEGA 2/6048/99; 1999–2001

Stratení susedia – zabudnutá história (Sociálna pamäť a lokálne interpretácie). Odborný projekt ÚEt SAV a Nadácie Milana Šimečku, 2004–2006

Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie. Projekt VEGA 2/5104/25; 2005–2007

Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku/a/ Slovensku po r. 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt.projekt VEGA 2/6059/26; 2006–2008

Urbánne prostredie ako priestor diverzity; projekt VEGA 2/0122/08; 1.1. 2008 – 31.12. 2010

Osudy židovských detí, ktoré prežili holokaust. Odborný projekt ÚEt SAV 19/2007; 1.7.2007-31.1.2008

Reflexia totalitných systémov (vzťah židovskej komunity a štátnej moci po roku 1945). Odborný projekt ÚEt SAV; 20/2008; 1.1.2008 – 31.12.2009

Konštrukcia života židovskej minority Slovenska po roku 1945 v biografických naratívoch. Odborný projekt ÚEt SAV;  21/2008; 1.2.2008 – 1.2.2010

Čo je sviatok v 21. storočí na Slovensku. K otázke kontextu rituálov. Projekt VEGA 2/0069/11, 2011–2013

Reflexie holokaustu a židovská identita. Odborný projekt ÚEt SAV, 2010–2012

Židovská komunita, majoritná spoločnosť a štátna moc po roku 1945. Odborný projekt ÚEt SAV, 2010–2011

Oral history medzinárodný výskum pre Holocaust Memorial Museum (USHMM) vo Washingtone projekt Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve Slovenska počas 2. svetovej vojny. (M. Vrzgulová koordinátorka medzinárodného projektu v rámci Slovenskej republiky)  

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien. Projekt VEGA 2/0086/14, 2014-2017

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku.VEGA projekt 2/0088/14 , 2014–2016

Vedenie slovenského tímu medzinárodného projektu Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny: Obete, svedkovia, kolaboranti a páchatelia, projekt Holocaust Memorial Museum Washington, Washington, USA (2011–2016).

Engerau – zabudnutý príbeh Petržalky. Výskum pre Židovské komunitné múzeum v Bratislave. 2015.

European Holocaust Reeserach Infrastructute/ EHRI 2 (2015 – 2019), projekt schémy Horizont 2020, hlavný riešiteľ: KNAW- NIOD, Holandsko, slovenský leader: Dokumentačné stredisko holokaustu.

STARCI – Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie. APVV (2016 – 2020), Geografický ústav SAV, vedúci riešiteľ: Prof. RNDr. Ira Vladimír CSc.

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad).

VEGA 2/0022/17 (2017 – 2020), Ústav etnológie SAV, vedúci riešiteľ: PhDr. P. Salner, DrSc.

Každá rodina má svoj príbeh. Židovské komunitné múzeum v Bratislave a Ústav etnológie SAV, 2017.

 

Pedagogická činnosť

Osudy tých, ktorí prežili holokaust. Výberové prednášky. Ekonomická univerzita Bratislava, 2002–2004

Holokaustové vzdelávanie. ZŠ a SŠ na Slovensku, na objednávku cez Nadáciu Milana Šimečku, 2002–2004

Vzdelávanie o holokauste. Semináre pre stredoškolských pedagógov. Program Dokumentačného strediska holokaustu, 2005–2013 

Židovské kultúrne dedičstvo. Vzdelávací program pre SŠ v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Židovské komunitné múzeum Bratislava 2013 – 2014.
 
Odborné vedenie diskusií stredoškolskou mládežouv rámci projektu EÚ Citizenship – Rabínka, 2013.
 
Prednášky v rámci programu kontinuálneho vzdelávania učiteľov akreditovaného na MŠVV a Š SR: Vybrané aspekty a metódy vzdelávania o holokauste na Slovensku (TNA01_0792_2012_PKRO), RP MPC v Trenčíne 2014.

Židovské kultúrne dedičstvo. Vzdelávací program Židovského komunitného múzea pre stredné školy (od 2012).

 

Iná činnosť

Členstvo v orgánoch SAV

Členka Snemu SAV (2009-2013)

Členka Výboru Snemu SAV (jún 2011- apríl 2013)

Členka Snemu SAV (2013 - 2017)

Členka Výboru Snemu SAV  (2013 - 2017)

Členka Snemu SAV (2017-2020)

Nadácia Milana Šimečku

Členka Správnej rady

Odborná konzultantka v rámci programu Osudy tých, ktorí prežili holokaust

Dokumentačné stredisko holokaustu, občianske združenie

Odborné, koncepčné  a manažerské vedenie 

Neziskový fond Menorah

Členka Správnej rady

Spolupráca s MZV SR a MŠVV a Š SR

2005 – 2013  členka národnej delegácie expertov v medzinárodnej skupine International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA/ predtým ITF)
 
2012 – 2013 predsedníčka Vzdelávacej skupiny (EWG) v rámci IHRA

 

Zahraničné pobyty

Winter seminar for holocaust educators. Izrael, Yad Vashem, 3.1.–21.1. 2004, študijný pobyt, účasť na Medzinárodnom zimnom seminári o holokaustovom vzdelávaní (Ministerstvo školstva SR, finančné krytie MŠ SR a Yad Vashem, Jeruzalem).

Nemecko,Berlín, Haus der Wannsee Konferenz, 13.-16.11. 2011, seminár Šoa ako predmet historicko-politického vzdelávania

Izrael, Medzinárodná škola Yad Vashem, Jeruzalem: 2. – 10.12. 2012

 

Ocenenia

1998, Mladý výskumník roka za kandidátsku dizertačnú prácu Živnostníci – kultúrotvorný prvok v mestskom prostredí (na príklade Trenčíne  v 1. pol.20.stor.) Bratislava, Ústav etnológie SAV a jej spracovanie v odbornej monografii: Známi neznámi Trenčania. Živnostníci v meste 1918–1948. Bratislava, Vyd. Peter Popelka, 1997, 82 s.

Ocenenie udeľuje Journaliste-Studio(J/S) v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov pod odborným gestorstvom SAV, Ministerstva školstva a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Sponzorom podujatia je Slovnaft Bratislava a.s.

2004, Cena Národopisnej Spoločnosti Slovenska za vedecko-organizačnú činnosť.

2012, Cena SAV – ako členke autorského kolektívu pod vedením Mgr. Gabriely Dudekovej PhD. za monografiu Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava, VEDA 2011

 

Bibliografia

Monografie

VRZGULOVÁ, M.: Známi neznámi Trenčania. Živnostníci v meste 1918–1948. Bratislava, Vyd. Peter Popelka, 1997, 82 s.

VRZGULOVÁ, M. (ed.):  Videli sme holokaust. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2002, 130 s.

VRZGULOVÁ, M.: We Saw the Holocaust. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku, 2005. 134 s. (vyšlo v roku 2006 s vročením 2005).

VRZGULOVÁ, M.: Deti holokaustu. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu 2007, 151 s. ISBN 978-80-969857-0-8.

VRZGULOVÁ, M.: Príručka vlastenectva pre začiatočníkov a pokročilé. Bratislava, MONMART 2007 (vyšlo 2008), 204 s. ISBN 978-80-970068-2-2

 VRZGULOVÁ, Monika (ed.). Videli sme holokaust. Druhé rozšírené vydanie po desiatich rokoch. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2012, 190 s. ISBN 978-80-89008-38-4

VRZGULOVÁ, M. Komu patrí SNP? In POPELKOVÁ, Katarína a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2014, s. 66 – 108.

VRZGULOVÁ, M. Nevyrozprávané susedské histórie. Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív. Bratislava, VEDA 2016, 142 s.

Editorstvo

VRZGULOVÁ, M.: Stratení susedia. Zborník študentských prác z projektu Stratení susedia – zabudnutá história. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2004. 44 s.

VRZGULOVÁ, M. – RICHTREROVÁ, D.: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav výskumu. / Holocaust as a historical and moral problem of the past and the present. Current stage of research. Bratislava, DSH a Úrad vlády SR 2008. ISBN 978-80-969857-2-2

VRZGULOVÁ, M. – SALNER, P.: Reflexie holokaustu. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV 2010,  151 s. ISBN 978-80-88997-43-6

Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe/ The Research and Education about Holocaust in Central Europe. Zborník z konferencie v slovenskom a anglickom jazyku.  Ed. M. VRZGULOVÁ – J. HLAVINKA. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu  2012. ISBN 978-80-969857-5-3,  276 strán.

VRZGULOVÁ, M., KUBÁTOVÁ, H. a kol.: Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovenksu ve 20. a 21. století. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum 2016, 242 s.

Kapitoly v monografiách

VRZGULOVÁ, M.:  Frauen der Mittelschichten und ihre Aktivitäten im öffentlichen Raum der Stadt 1918–1945. In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. Elena Mannová (Hg.). AEP, Bratislava 1997, 223-231.  

VRZGULOVÁ, M.: Ženy stredných vrstiev a ich aktivity vop verejnom priestore města. 1918-1945. In: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900–1989. Elena Mannová (Zost.). Bratislava, AEP 1998, 197-204.

VRZGULOVÁ, M.: Atlas ľudovej kukltúry Slovákov v Rumunsku. Atlasul culturii populare a Slovacilor din Romania. Mojmír Benža (Ved. redaktor). Bratislava – Nadlac, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Ústav etnológie SAV, 1998, mapy na s. 330-355.

VRZGULOVÁ, M.: Židovskí živnostníci v období Slovenskej republiky v rokoch 1939–1945. (K problematike etnickej identity a jej meniacim sa významom v 1. polovici 20. storočia v meste Trenčín.) In: Identite etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Gabriela Kiliánová (Zost.). Etnologické štúdie 5. Bratislava, Ústav etnológie SAV 1998, s. 107-122.

VRZGULOVÁ, M.: Jewish Tradesmen and Craftsmen during the Sloav Republic Period 1939–1945. In: Identity of Ethnic Groups and Communities. The Results of Slovak Ethnological Research. Bratislava, Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences 2000, s. 105-120.

VRZGULOVÁ, M.: Holokaust v meste. Jeden z modelov polarizácie. In: Etnicita a mesto. Etnicita jako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí. Daniel Luther, Peter Salner (Eds.). Bratislava, Ústav etnológie SAV 2001, s. 141-156.

VRZGULOVÁ, M.: Vy nie ste naša, však? In: Videli sme holokaust. Monika Vrzgulová (Zost.). Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2002, s. 107-130.

VRZGULOVÁ, M.: But you aren´t one of us, are you? In: Vrzgulová, M.: We Saw the Holocaust. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku 2005, s. 110-131.

VRZGULOVÁ, M.: Návrat domov? (Biografické naratívy žien, ktoré prežili holokaust.) In: Židovská komunita po roku 1945. Peter Salner (ed.). Bratislava, Ústav etnológie, 2006, s. 9-30.

VRZGULOVÁ, M.: Živnostníci v meste Trenčín v prvej polovici 20. storočia. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách (CD). Bratislava: Sociologický ústav SAV 2006. ISBN 80-85544-38-5, s. 306-316.

VRZGULOVÁ, M.: Živnostníci v meste Trenčín po roku 1989. In Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách (CD). Bratislava: Sociologický ústav SAV 2006. ISBN 80-85544-38-5, s. 598-604.

VRZGULOVÁ, M.: Rok 1968 v pamäti jednej generácie. In: M. Londák, S. Sikora a kol.: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava, VEDA 2009, s. 511-528. ISBN 978-80-224-1095-3.

VRZGULOVÁ, M.: Mesto v spomienkach jednej vekovej skupiny. Mládež v Trenčíne v 60. rokoch 20. storočia. In: M. Ferencová, J. Nosková (ed.): Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století. Brno – Bratislava: Etnologický ústav Akademie vědc ČR, V.V.I., pracoviště Brno, Statutární město Brno, Archiv města Brna, Ústav etnológie SAV 2009, s. 359-378. ISBN 978-80-87112-22-9.

VRZGULOVÁ, M.: Židovsko-nežidovské vzťahy v životných príbehoch s pojených s holokaustom. In: M. Vrzgulová, P. Salner (ed.): Reflexie holokaustu. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV 2010, s. 113-140. ISBN 978-80-88997-43-6.

VRZGULOVÁ, M.: Židia na Slovensku po roku 1945: predstavy a realita. Prípad ukrývané deti. In: M. Ludviková, P. Salner, B. Soukupová (eds.) Židovská menšina v Československa po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Praha, Židovské múzeum v Praze 2010, s. 122-130. ISBN: 978-80-86889-90-0.

VRZGULOVÁ, Monika: Židovsko-nežidovské vzťahy v životných príbehoch spojených s holokaustom. In: VRZGULOVÁ, Monika, SALNER Peter (eds.): Reflexie holokaustu. Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav etnológie SAV, 2010. ISBN:  978-80-88997-43-6, s. 113-140.

VRZGULOVÁ, Monika: Rok 1968 v pamäti jednej generácie. In: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava: VEDA 2009 (vyšlo v roku 2010 s vročením 2009), s. 511-528.

VRZGULOVÁ, M.:  Holokaust v životných príbehoch žien. In DUDEKOVÁ, Gabriela a kol. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava, Veda 2011, s. 400-421, ISBN 978-80-224-1189-9  [30,03 normostrán]

VRZGULOVÁ, M.: Trenčín – mesto pod hradom. Stratégie lokálnej politiky pri vytváraní imidžu mesta. In BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, Daniel Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste. Ústav vedy a výskumu UMB,  Banská Bystrica 2011 (vyšlo s vročením 2010) s. 45 - 62, angl.Image of the City in Local Strategies.. In BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – LUTHER, Daniel. Cultural and Social Diverity in Slovakia. III. Global and Local in a Contemporary City. Ústav vedy a výskumu UMB,  Banská Bystrica 2011 (vyšlo s vročením 2010) pp. 40-47. ISBN –978-80-557-0008-3

VRZGULOVÁ, Monika. Holokaust v životných príbehoch žien. In DUDEKOVÁ, Gabriela a kol. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava, Veda 2011, s. 403-422.   

VRZGULOVÁ, M. Holokaust na Slovensku: perspektíva divákov. Vyrovnávanie sa s minulosťou? In BITUŠÍKOVÁ, A. – LUTHER, D. (ed.) Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Ústav etnológie SAV, Univerzita Mateja Bela 2013, s. 98 – 113.

VRZGULOVÁ, Monika. Holocaust in women‘s lives. In. Andrea Peto, Luise Hecht and Karolina Krasuska (eds.), Women and Holocaust: New Perspectives and Challenges, Warsaw: Wydawnictwo IBL, 2014.

VRZGULOVÁ, Monika. Koncentračný tábor Engerau – sedemdesiatročná amnézia? In Engerau: zabudnutý príbeh Petržalky. Bratislava, Židovské komunitné múzeum 2015, s. 11 – 26.

POPELKOVÁ, K. - VRZGULOVÁ, Monika. Zabudnite na Sabotov! Ľudia na novej štátnej hranici – každodenný život a politika. In: Viditeľná i skrytá. Česko(moravská)-slovenská hranica v 20. storočí. Bratislava- Skalica, VEDA 2014, s. 121-140.

VRZGULOVÁ, M.: Osudy židov v spomienkach ich nežidovských susedov. Antisemitizmus – ľahostajnosť – konformizmus ? In Monika Vrzgulová, Hana Kubátová a kol. Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí. Praha, Karlova univerzota, Karolinum 2016, s. 177 – 196. ISBN 978-80-246-3461-6

VRZGULOVÁ, M.: Repräsentationen des Nationalaufstands in der Slowakei nach 1989. In Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Der Slowakische Nationalaufstand im Kontext der europäischen Widerstandsbewegungen. Martin Zuckert, Jurgen Zarusky, Volker Zimmermann (Hg.) Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Band 37, München, Collegium Carolinum 2017, S. 297 – 312.

Vedecké štúdie

KARDOŠOVÁ, M.: Živnostníci ako profesionálna skupina a ich význam pre spoločenský život mesta v medzivojnovom období (na príklade Trenčína). In: Slovenský národopis, 38, 1/1990, s. 91-98.

KARDOŠOVÁ, M.: Miesto podnikateľa v meste. In: Národopisné informácie, 2/1990, s. 129-136.

KARDOŠOVÁ, M.: Vplyv politických zmien v prvej polovici 20. storočia na hodnotové orientácie obyvateľov Trenčína (na príklade vzťahu k majetku a mestu). In: Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. (Výsledky výskumov v roku 1991.) Bratislava, Národopisný ústav SAV, Bratislava 1991, s. 7-19.

KARDOŠOVÁ, M.: Spracovanie dreva v Podjavorinskej oblasti v 20. storočí. In: Slovenský národopis, 39, 2/1991, s. 217-227.

VRZGULOVÁ - KARDOŠOVÁ, M.: Jednotlivec v spoločenskej štruktúre mesta. In: Zmeny v hodnotových systémoch v kontexte každodennej kultúry. (Výsledky výskumov v roku 1992.) Bratislava, Národopisný ústav SAV, 1992, s. 86-101.

VRZGULOVÁ, M.: Vplyv makrosociálnych zmien na Slovensku v prvej polovici 20. storočia na hodnotový systém živnostníkov (na príklade mesta Trenčín). In: Etnologické rozpravy, 2/1996, s. 17- 41.

VRZGULOVÁ, M.: Rodina živnostníka a postavenie ženy v nej. In: Slovenský národopis, 44, 4/1996, s. 425-433.

VRZGULOVÁ, M.: K interpretácii života stredných vrstiev na vyobrazeniach města. In: Slovenský národopis, 46, 1/1998, s. 60-74.

VRZGULOVÁ, M.: K problematike štúdia a interpretácie ľudových motívov na pohľadniciach. In: Dekoratívny prejav – tradícia a súčasnosť. Oľga Danglová, Juraj Zajonc (Eds.). Etnologické štúdie 6. Bratislava, Veda 1998, s. 165-179.

POPELKOVÁ, K. – VRZGULOVÁ, M.:  Vrbovce, osada Sabotovci – permanentný život na hranici (k problematike procesov tvorby etnickej identity). In: Etnologické rozpravy, 2/1998, s. 66-106.

VRZGULOVÁ, M.: Spôsoby prezentácie mestských elít a ich mocenských záujmov (Trenčín 1918–1948). In: Diferenciácia mestského spoločenswtva v každodennom živote. Peter Salner, Zuzana Benušková (Eds.). Bratislava, ÚEt SAV 1999, s. 37-51.

VRZGULOVÁ, M.: Zur Interpretation der Lebensweise staedtischer Mittelschichten im Spiegel der Fotografie: Trenčín (Westslowakei) 1918–1938. In: 2. Kittseer Herbstgespraeche- Forschungsfeld Familienfotografie: Beitraege der Volkskunde /Europaeischen Ethnologie zu einem populaeren Bildmedium, Museum Schloss Kittsee 2000, s. 61-76.

KILIÁNOVÁ, G. – POPELKOVÁ, K. – VRZGULOVÁ, M. – ZAJONC, J.: Slovensko a Slováci v diele “Rakúsko-uhorská monarchia slovom a obrazom“. (K formálnej a obsahovej analýze textov a vyobrazení z pohľadu slovenskej etnológie na konci 20. storočia; percepcia diela súdobou slovenskou spoločnosťou a národopisom) In: Slovenský národopis, 49, 1/2001, s. 5-31.

VRZGULOVÁ, M.: The Family of the Tradesmen and the Position of Women in the first Half of the 20th Century. In: Slovenský národopis, 49, 4/2001, s. 419-426.

VRZGULOVÁ, M.: Makrosociálne zmeny na Slovensku a základné hodnoty živnostníkov (Trenčín 1918–1948). In: Journal of Urban Ethnology, 3, 1998, s. 67-79.

POPELKOVÁ, K. – VRZGULOVÁ, M.: Stredné vrstvy v urbánnom prostredí – transformácia skupinových hodnôt? In: Slovenský národopis, roč. 53, 2005, č. 4, s. 381-397.

VRZGULOVÁ, M.:  Mesto pre turistov. Stratégie pri tvorbe vlastného imidžu. In: Etnologické rozpravy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 157-165.

VRZGULOVÁ, M.: Ústne histórie 20. storočia a výučba dejín (projekt Oral History: Osudy tých, ktorí prežili holokaust). In: Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. I. Zuzana Profantová (Ed., ved. red. a zost.). Etnologické štúdie 13. Bratislava : ÚEt SAV a Ústav pamäti národa, Tomáš Písecký – ARM 333, 2005, s. 206-214.

VRZGULOVÁ, M.: Pozície a roly v živnostníckych/podnikateľských rodinách, zachytené v ich interpretáciách životných príbehov. In: Slovenský národopis, 54, 2006, č. 4, s. 455-465.

VRZGULOVÁ, M. – POPELKOVÁ, K.: Das Wertesystem des Mittelstandes und die postkommunistische Umwandlung der Slowakei. In. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. LXI, 2007, č. 110, s. 1-28.

VRZGULOVÁ, M.: Trenčín medzi tradíciou, transformáciou a globalizáciou. Pevné body lokálnej politiky jedného mesta. In Slovenský národopis 2007, roč. 55, č. 4, s. 464-480.

VRZGULOVÁ, M.: Oral Histories oif the 20th Century and History Education (Oral History Project: the Fates of Those Who Survived the Holocaust). In The Small History of Great  Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Ed.  Z. Profantová. Bratislava, Veda, 2006 (vyšlo 2007). ISBN 80-224-0928-X. s. 193-201.

VRZGULOVÁ, M.: Každodenný život židovských väzňov v nacistických koncentračných táboroch. In Z dejín holokaustu a jeho popierania. Acta historica Posoniensa VII, Bratislava,  FFUK, Katedra všeobecných dejín 2007.ISBN 978-80-89236-27-5. s. 89-104.

VRZGULOVÁ, M.: Collective Memory and Urban Identities. In: Urban people/ Lidé města 10, 2008, 2, s. 41-54.

VRZGULOVÁ, M.: Voices of the Persecuted and Slovak Collective Memory after 1989. Two Totalitarian Regimes in Biographical Reports. In Words and Silences, Vol. 6, No. 1, December 2011, Pp. 83-91 Online tu.

VRZGULOVÁ, M.: Media Coverage of International Women´s Day Following the Fall of Communism in 1989. Ethnologia Actualis Slovaca 12, č. 2/2012, s. 32-51. ISSN 1336-569X.

VRZGULOVÁ, M. Interpreting Jewish – non-Jewish relations in two biographic narratives In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe/ The Research and Education about Holocaust in Central Europe. Ed. M. VRZGULOVÁ – J. HLAVINKA. Bratislava, Dokumentačné stredisko holokaustu  2012. ISBN 978-80-969857-5-3, s. 235-256. 

VRZGULOVÁ, M. Spomínanie na holokaust. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. 9.) v mediálnej produkcii. Slovenský národopis, 2014 roč,. 62, č. 3, s. 382 - 398.
 
VRZGULOVÁ, M.  The Year 1968 in the Memory of One Generation. In Traditiones, 2013, roč. 42, č. 1, s. 7 – 27.
 
VRZGULOVÁ, M. Vykročili sme. Historická pamäť a kritická reflexia minulosti. In Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti. Ed. M. Bútora, Z. Bútorová, M. Kollár, G. Mesežnikov. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky a Kalligram 2013, s. 173 – 181.

VRZGULOVÁ, M. (2016) Memories of the Holocaust. Slovak bystanders. Holocaust Studies, DOI: 10.1080/17504902.2016.1209841. Holocaust Studies, Journal of Culture and History, Routledge, Taylor and Francis Group. Published online 12. August 2016, 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17504902.2016.1209841?src=recsysOnline tu.
 

Vysokoškolské učebné texty

Botiková, M. - Vrzgulová, M. Reflexia ľudovej kultúry v dielach žien (spisovateliek a publicistiek) v 19. storočí na Slovensku. In: Príspevky k dejinám etnológie na Slovensku (16. – 20. storočie). 2. rozšírené vydanie, Bratislava 2011, s. 200 - 222 , zverejnené na stránke https://stella.uniba.sk/texty/MB_etnologia.pdf v roku 2012.