Natália Blahová, Mgr.

etnická identifikácia, reprezentácie, Slováci žijúci v zahraničí, krajanská politika, agenda-setting, angažovaná antropológia, organizácie

e-mail: natalia.blahova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

VŠ vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor: etnológia a kultúrna antropológia, Bratislava 2012
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (2012)
Komunikačné jazyky: anglický
Rok nástupu na doktorandské štúdium: 2012


Vedecké projekty

Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel. 2011 – 2013; VEGA SAV

Občianske iniciatívy ako determinant udržateľného rozvoja mesta. 2014 – 2016; Zodpovedný riešiteľ Daniel Luther, CSc.

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku. 2016 – 2019; Grantový projekt VEGA; Vedúca projektu PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.


Pedagogická činnosť

Prednášky a konferencie

Apríl 2016 – 26th Annual Conference of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism: Nationalism, Migration and Population Change, London School of Economics, Londýn, Veľká Británia

September 2015 – aktívna účasť na konferencii Aplikovaná antropológia vo verejnom priestore, Praha, Česká republika

Júl 2015 – aktívna účasť na seminári, workshopoch a konferencii o firemnom dobrovoľníctve, Madrid, Španielsko

Máj 2015 – aktívna účasť na Medzinárodnom Slovensko-maďarskom doktorandskom seminári- Formy dobrovoľníctva v mestskom prostredí

 Marec 2015 – prednáška Angažovaná antropológia a občianska spoločnosť- v rámci predmetu        Súčasné problémy sociálnej antropológie na Katedre etnológie a muzeológie UKBA

Máj 2014 – prednáška Obete verejného záujmu – vnútorná migrácia na Slovensku- v rámci predmetu Súčasné problémy sociálnej antropológie na Katedre etnológie a muzeológie UKBA

Apríl 2013 – prednáška Migračná politika Slovenska – v rámci predmetu Migračné štúdiá na Katedre etnológie a muzeológie UKBA

August 2011 – aktívna účasť na študentskom seminári – Folklórne festivaly – reflexia očami študentov

August 2009 – aktívna účasť na študentskom seminári – Od teórie k praxi – Kokava nad Rimavicou: Prezentácia na tému: Zmena sociálnych vzťahov na príklade tanečných príležitostí

Máj 2009 – aktívna účasť na Študentskej vedeckej odbornej konferencii – 2. Miesto: Prezentácia na tému: Zmena sociálnych vzťahov na príklade tanečných príležitostí

 

Zahraničné pobyty

Visiting Research Fellow - International Migration Institute, Oxford Department of International Development, University of Oxford, Veľká Británia (apríl - jún 2016)

Centrum pre výskum neziskového sektora pri Masarykovej Univerzite v Brne, Česká republika - ,,Zimná škola neziskových štúdií“ (január 2014)

Centrum pre výskum neziskového sektora pri Masarykovej Univerzite v Brne, Česká republika - Vzdelávací seminár ,,Občianska spoločnosť v multidisciplinárnej perspektíve“ (apríl 2013)
 

Bibliografia

BLAHOVÁ, N. 2015. Engaged Anthropology and Corporate Volunteetring. In: Slovenský národopis, roč. 63, č. 4, s. 339-354.

BLAHOVÁ, N. 2014. Nadácia Pontis, vznik a vývoj nadácie v kontexte formovania mimovládneho neziskového sektora na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 62, č. 1, s. 88-105.

BLAHOVÁ, N. 2014. Agenda setting a jej využitie v kvalitatívnom výskume. In: Etnologické rozpravy, roč. XXI, č. 1, s. 27-44.

BLAHOVÁ, N. 2014. A Pontis Alapítvány. Az alapítvány létrejötte és fejlõdése a szlovákiai nonprofit szektor kontextusában. In: Közép-európa a 21. század küszöbén – regionális identitás és civil társadalo. Konferenciakötet. LAGZI, G. (ed.). Vészprém: Pannon Egyetem, s. 185-206.

BLAHOVÁ, N. 2014. Folklórny súbor v krajanskom prostredí. In: Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 21.- 22. marca 2014. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, s. 227-236.

BLAHOVÁ, N. Správa z medzinárodnej konferencie Folk knowledge: Models and Concepts (26. – 28. apríl 2013, Bratislava). In: Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 2, s. 188-190.

BLAHOVÁ, N. Vzdelávací kurz Občanská společnost v multidisciplinární perspektivě (Brno, 5. – 6. 4. a 19. – 20. 4. 2013. In: Slovenský národopis, 2013, roč. 61, č. 3, s. 312-314.

BLAHOVÁ, N. 2010. Študentská vedecká odborná konferencia na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave. Etnologické rozpravy, roč.  XVII, č. 1- 2, s. 177-178.