Chybová správa

 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Slovenský národopis


ISSN 1335-1303 (tlač)
ISSN 1339-9357 (online)
 

Kontaktné údaje

Redakcia Slovenského národopisu
ÚESA SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.:
02 - 52964707, klapka 110
e-mail: 
slovensky.narodopis@savba.sk

 

Facebook

Slovenský národopis/Slovak Ethnology je vedecký peer-reviewed časopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prvé a tretie číslo každého ročníka je v slovenskom jazyku, druhé a štvrté v anglickom jazyku. Slovenský národopis prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín.

Príspevky uverejnené v časopise sú teritoriálne orientované prevažne na región Strednej Európy. Zameriavajú sa na analýzu sociálnych javov založenú na dátach získaných predovšetkým prostredníctvom metód etnografického terénneho výskum.  Redakcia časopisu preferuje príspevky analytického, teoretického alebo syntetizujúceho charakteru, ktoré prispievajú k aktuálnym diskusiám v sociálnych vedách. Tematicky je časopis sústredený najmä (nie však výhradne) na etnický, kultúrny a historický vývin v Strednej Európe, na sociálne a kultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie, na modernizačné procesy v urbánnom i rurálnom prostredí, na etnickú a menšinovú problematiku, na problémy kultúrneho dedičstva v európskom kontexte, ako aj na dejiny spoločenskovedných disciplín. Okrem problémovo orientovaných vedeckých štúdií časopis uverejňuje tiež materiály, eseje, diskusie a prehľady, recenzie a eseje o knihách.
Časopis poskytuje priestor na diskusie o kľúčových problémoch v sociálnych vedách, ako aj na kritické komentáre k publikovaným príspevkom. Uverejnené štúdie, materiály, eseje, diskusie a prehľady prešli obojstranne anonymným oponentským konaním, oponenti sa vyberajú z medzinárodného okruhu odborníkov.

 

Výzvy

Aktuálne výzvy

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 67, number 2/2019. This issue will focus on the research of generations and intergenerational relationships. To read the full call go HERE

Call for papers for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 66, number 4/2018. Label “ROMA” - Impacts and implications on policies and construction of European discourse. To read the full call go HERE

Archív výziev

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 66, číslo 1/ 2018 zameraného na tému Digitalna etnológia. Viac TU

Call for papers for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 66, number 2/2018. The issue will focus on the research of ageism related to all age groups. For more information go HERE.

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla, ročník 66, číslo 3/ 2018 zameraného na tému STÉ VÝROČIE ZALOŽENIA ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY (1918), DVADSIATE PIATE VÝROČIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY (1993); ODRAZ VZNIKOV I ROZPADOV ŠTÁTNYCH ÚTVAROV V ETNOLOGICKOM/ANTROPOLOGICKOM BÁDANÍ Viac TU

Call for papers for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 65, number 4/2017. The issue will focus on The Migration: gain and losses. For more information go HERE.

Call for papers for the next issue of Slovak Ethology/Slovenský národopis, volume 64, number 4/2016. The issue will focus on The Body and Age. For more information go HERE.

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 64, number 2/2016, will focus on  Alternative Sources of Food in the Post-postmodern Age. Hosting Editors: ŁUKASZ ŁUCZAJ and RASTISLAVA STOLIČNÁ. Click HERE for more information.

Číslo 3/2015 63. ročníka časopisu Slovenský národopis bude zamerané na tému "Sprisahanecké teórie ako objekt spoločenskovedného výskumu." Viac TU.

Call for the next issue of Slovak Ethnology/Slovenský národopis, volume 63, number 4/2015, will be focused on the civic activism as a determinant of sustainable urban development. You will find more information HERE.

Call for the next issue of Slovak Ethnology / Slovenský národopis, volume 62, number 2/2014, focused on the role of folklore in the contemporary world. 

Slovenský národopis vyzýva na zaslanie príspevkov do pripravovaného čísla 3/2014, ročník 62, zameraného na tému Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov a rituálov. 

Call for the next issue of Slovak Ethnology / Slovenský národopis, volume 62, number 4/2014, focused on the visual anthropology. 

Ročník 61, číslo 4/2013 bude zamerané na tému Adaptácia obyvateľstva v procesoch spoločenských zmien. Redakcia privíta štúdie, materiály, správy a recenzie s uvedenou problematikou.

Redakcia

Hlavná redaktorka 

Gabriela Kiliánová

Zástupkyňa hlavnej redaktorky

Tatiana Podolinská

Redaktori

Adam Wiesner
Vladimír Potančok

Redakčná rada

Regina Bendix (Univerzita Georga Augusta v Göttingene, Nemecko), Marta Botíková (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Michał Buchowski (Univerzita Adama Miczkiewicza v Poznani, Poľsko), Dušan Deák (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Ľubica Droppová (Bratislava, Slovensko), Ingrid Slavec Gradišnik (Slovinská akadémia vied a umení, Ľubľana, Slovinsko), Juraj Hamar (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Hana Hlôšková (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), Miloš Hubina (Mahidolova univerzita, Bangkok, Thajsko), Ullrich Kockel (Univerzita Heriot-Watta v Edinburghu a Ulsterská univerzita, Veľká Británia), Eva Krekovičová (Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko), Jan Krist (Národní ústav lidové kultury, Strážnice, Česko), Sam Pack (Kenyon College, Gambier, Ohio, USA), Vladimir Penčev (Bulharská akadémia vied, Sofia, Bulharsko), Dragana Radojičić (Srbská akadémia vied a umení, Belehrad, Srbsko), Klaus Roth (Univerzita Ludwiga Maximiliana v Mníchove, Nemecko), Peter Salner (Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovensko), Davide Torsello (Univerzita v Bergame, Taliansko), Zdeněk Uherek (Akademie věd České republiky, Praha, Česko), Jelena S. Uzeneva (Ruská akadémia vied, Moskva, Rusko), Miroslav Válka (Masarykova univerzita v Brne, Česko), Helena Wulff (Štokholmská univerzita, Švédsko)

Objednávky a predplatné

SAP - Slovak Academic Press, s. r. o.,
Bazová 2
821 08 Bratislava
e-mail: sap@sappress.sk

Pokyny pre prispievateľov

Pravidlá prijímania rukopisov nájdete tu.
Znenie licenčnej zmluvy uzatváranej medzi vydavateľom a autormi príspevkov nájdete tu.

Publikačná etika a prax

Vyhlásenie

Slovenský národopis vyžaduje vysoké štandardy v publikačnej etike a v zamedzení porušovania publikačnej praxe. Publikuje etické pravidlá určené autorom, recenzentom, redaktorom a vydavateľovi. Časopis prijíma len pôvodné rukopisy, ktoré neboli už predtým publikované alebo nie sú v tom čase zaslané inému vydavateľovi, sú napísané uvádzanými autormi, neobsahujú nezákonné vyhlásenia, neporušujú práva iných a náležite citujú zdroje. Recenzné konanie je anonymné. Recenzenti by nemali mať konflikty záujmov voči posudzovaným článkom. Ich rozhodnutia by mali byť objektívne. Redaktori a vydavateľ musia vykonávať všetky kroky potrebné na zaručenie kvality vydávaných článkov. Prípadné problémy naši redaktori riešia v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit vytvoreným spoločnosťou Elsevier. Viac informácií o dodržiavaní publikačnej etiky a o publikačnej praxi nájdete online tu.    

Vyhlásenie o voľnom prístupe 

Časopis Slovenský národopis/Slovak Ethnology je časopis s voľným prístupom podľa definície BOAI, pričom jednotlivé autorské texty podliehajú verejnej licencii [CC BY-NC-ND] . Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora (s výnimkou komerčného využitia textov). 

Recenzné konanie 

Viac o recenznom konaní a pravidlách pre recenzentov nájdete online tu.

 

Digitalizácia časopisu

Ročníky časopisu 1953 - 2012 boli  zdigitalizované prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). V archíve postupne sprístupňujeme ich obsah, pričom v úplnom znení sú verejne prístupné len tie texty, na zverejnenie ktorých má Ústav etnológie SAV licenčné práva podľa zákona č. 618/2003 ("autorský zákon").
Bibliografia Slovenského národopisu (1953-2002) je k dispozícii online TU

 

Zobraziť plávajúce menu

Archív

Slovenský národopis 2009/5

GRILL, Jan: Performing street music-cum-begging in Switzerland: The negotiating and shifting of social categories among Hungarian-speaking Roma migrants from Slovakia
GRYGAR, Jakub: ‘Devushka’and cigarette: Fluid migrants across the EU border
TUŽINSKÁ, Helena: Communication in the asylum courts: Limits of inquiry
HLINČÍKOVÁ, Miroslava: Trans-nationalism and the use of the concept of the transnational social fieldas an analytic framework

Slovenský národopis 2009/4

ŠTÚDIE

SLAVKOVSKÝ, Peter: Kolektivizácia poľnohospodárstva na Slovensku ako predmet etnologického a muzeologického výskumu v 50. rokoch 20. storočia (historicko-kultúrne kontexty)
RATICA, Dušan: Význam kategórie diverzity pri etnologickom výskume mestského prostredia

Slovenský národopis 2009/3

Problematika sociokultúrnej zmeny a adaptačných procesov, mechanizmov a stratégií je dlhodobou a stabilnou súčasťou etnologického a antropologického bádania.  V podmienkach stredovýchodnej Europy nadobúda vzhľadom na historické špecifiká regiónu osobitý rozmer.

Slovenský národopis 2009/2

ŠTÚDIE

HAJDUK – NIJAKOWSKA, Janina: Miesto folkloristiky vo výskume súčasnej kultúry
KREKOVIČOVÁ, Eva: Folklór ako konštrukt?
URBANCOVÁ, Hana: Na hranici žánrov. Komunikačné situácie a medzižánrové formy v tradičnej piesňovej kultúre

Slovenský národopis 2009/1

ŠTÚDIE

SLAVKOVSKÝ, Peter: Tradičná agrárna kultúra slovenských kolonistov na Dolnej zemi – problém sociálnej a kultúrnej adaptácie
BOTÍK, Ján – BOTÍKOVÁ, Marta: Slovenská komunita v Níreďháze. K formovaniu skupiny Tirpákov

Slovenský národopis 2008/4

Toto číslo SN sa zaoberá súčasnými prejavmi úcty k Panne Márii na Slovensku a vo vybraných post-komunistických krajinách, presnejšie v Česku a v Poľsku.

Slovenský národopis 2008/3

NAVRÁTILOVÁ, Alexandra: Namlouvání jako signifikantní znak proměn jedné podoby tradičních komunikací (poznámky k proměnám tradice ve výzkumné sondě mezi středoškolskou mládeží)
JANTO, Juraj: Komunikácia a priestor (na príklade mestského sídliska)
KLOBUŠICKÁ, Petra: Komunikačné príležitosti spoločenstva (na príklade zamestnancov vybraného miestneho úradu)
FALŤANOVÁ, Ľubica: Miestne kultúrne aktivity a komunikačný priestor
KREKOVIČOVÁ, Eva: Nové multikultúrne podoby verejného stravovania. (Na príklade zmien reštaurácií po roku 1989 na Slovensku/v Bratislave)

Slovenský národopis 2008/2

JAKUBÍKOVÁ, Kornélia: Komunikácia v obradoch životného cyklu – zmeny v 20. storočí
BUŽEKOVÁ, Tatiana: Nepriateľ zvnútra a jeho povesť – skúmanie bosoráctva a klebiet v antropológii
HOLUBOVÁ, Markéta: Čeští poutníci a slovenský Šaštín ve světle “knih milostí”
NÁDASKÁ, Katarína: Náboženský život v komunikácii obyvateľov obce

Slovenský národopis 2008/1

FERENCOVÁ, Michaela: Spolužitie zaliate v bronze: Pomníky významných osobností ako prostriedok organizovaného šírenia klasifikačných schém
BUŽEKOVÁ, Tatiana – KREKOVIČOVÁ, Eva: Dobšinského "Úvahy o slovenských povestiach" vo svetle súčasných folkloristických a slavistických výskumov
GNIECIAK, Monika: Zmeny obytného priestoru v hornosliezskych robotníckych štvrtiach

Slovenský národopis 2007/4

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Transnárodná migrácia – nový fenomén globálneho sveta? (Slovenskí občania ako transnárod- ní migranti v Bruseli)
KOŽEHUBA, Branislav: Život Slovákov v Berlíne (Etnická identita v súčasných migračných procesoch)
BÚRIKOVÁ, Zuzana: Motivácie au pair migrácie zo Slovenska
JENČOVÁ, Irena: Migrácia ako dobrodružstvo
VRZGULOVÁ, Monika: Trenčín medzi tradíciou, transformáciou a globalizáciou. Pevné body lokálnej politiky jedného mesta