Ukončené projekty

Nie

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt
Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0086/14 
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc.

Migrácie a kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely)

2015 - 2017

Bilaterálny projekt
Migrations and Cultural Interactions (Bulgarian-Slovak parallels)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

InovEduc - Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev

2015 - 2017

Medzinárodný projekt
InovEduc - Innovative Methods in Education for Supporting Partnerships
Nositeľ projektu: Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava
Evidenčné číslo projektu: CBC01008; Nórske granty; SK08 Cezhraničná spolupráca 

​Základy urbánnej antropológie: mesto a jeho ľudia ako objekt antropologického výskumu

2016 - 2017

Vnútroústavný projekt
Nositeľ projektu:  Ústav etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Mayský rituálny a astronomický komplex – výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu

2013 – 2017

APVV projekt
Maya ritual and astronomical complex – research, conservation and presentation of Slovak discovery of world importance
Evidenčné číslo projektu: Projekt APVV – 0864-12
Koordinujúca inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra porovnávacej religionistiky

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt
Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0024/14
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

2014 – 2016

VEGA projekt
Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0126/14
Meno zodpovednej riešiteľky: Eva Krekovičová, doc., PhDr., DrSc.

Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti

2014 – 2016

VEGA projekt
Cultural heritage of Slovakia: material and production, social relations
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0096/14
Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Zajonc, PhDr. CSc.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku

2014 – 2016

VEGA projekt
Ritual behaviour as a stretegic tool for group identification: the social and cultural contexts of contemporary holidays in Slovakia
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0088/14
Meno zodpovednej riešiteľky: Katarína Popelková, PhDr. CSc.

Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny

2011 - 2016

Multilaterálny projekt
Nositeľ projektu: United States Holokaust Memorial Museum, Washington 
Zodpovedná riešiteľka v ÚEt SAV: Monika Vrzgulová, PhDr., CSc